LPA sa Silangan ng Mindanao, posibleng pumasok ng PAR at maging bagyo sa weekendOriginal Content

Website Source