Paghuhubad ng 4 na konsehal pagkatapos maaprubahan ng ordinansang magbabawal nito, inulan ng binatikosOriginal Content

Website Source