Physical distancing, hirap pa ring masunod dahil sa dami ng namimili kahit maulanOriginal Content

Website Source